Actievoorwaarden AutoWeek: Win een Vakantiekar – Saab 9-3 Cabrio Tu

Actievoorwaarden AutoWeek: Win een Vakantiekar – Saab 9-3 Cabrio Turbo

  1. Algemeen

1.1       Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een Vakantiekar Saab 9-3 Cabrio Turbo (hierna: “de Actie”) die Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65, 2132 JB Hoofddorp (hierna te noemen: “Organisator” ) organiseert in samenwerking met BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.

1.2       Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Organisator verkaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

1.3       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

1.4       Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

  1. Deelname en deelnemers

2.1       Deelname geschiedt door aanmelding via de mail. Een aanmelding betreft het schrijven van een verhaal van 500 woorden met een motivatie en een uitleg van hun vakantieplannen.

2.2       De Actie loopt van 3 juni 2015 tot en met 9 juni 2015. Inschrijvingen die na laatstgenoemde datum worden ontvangen, komen niet aanmerking voor deelname.

2.3       Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (B). Medewerkers van Organisator, BOVAG en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze Actie uitgesloten.

2.4       Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.

2.5       Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.6       Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.7       Organisator heeft het recht om een deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.8       Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

2.9       Deelnemer heeft kennis genomen van de BOVAG garantie bepaling: http://www.bovag.nl/data/sitemanagement/media/301_Alg_Garantievrwd_BOVAG_febr_2011_C.pdf.

  1. Prijzen

3.1       De te winnen prijs is een tweedehands Saab 9-3 Cabrio Turbo, APK goedgekeurd, inclusief één jaar autoverzekering, één jaar BOVAG pechhulp en zes maanden garantie met een totale waarde van
€ 4.500,-.

3.2       De winnaar dient zelf zorg te dragen voor afdracht van de verschuldigde wegenbelasting. Bovendien dient de winnaar na het eerste jaar zelf zorg te dragen voor een dekkende autoverzekering.

3.3       De deelnemer dient zich op verzoek te legitimeren voor toekenning van de prijs. Bij de uitreiking dient de prijswinnaar persoonlijk aanwezig te zijn, de uitreiking zal plaatsvinden in juli 2015

3.4       De prijs zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen dan de deelnemer die de prijs gewonnen heeft.

3.5       Indien er meerdere gelijke prijzen zijn te winnen, keer Organisator slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.

3.6       De prijswinnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.7       Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

3.8       Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijs ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).

3.9       De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs en een door de prijswinnaar op te maken verslag van de vakantie met de gewonnen vakantiekar dat in AutoWeek gepubliceerd zal worden. De vakantie dient plaats te vinden in juli of augustus 2015. Eventuele foto’s en filmpjes kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

3.10      Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar evt. promotiefilmpje, -foto en/of motivatie mogelijk wordt vertoond of wordt gebruikt voor andere aan deze Actie gelieerde promotionele activiteiten van Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Persoonsgegevens en Privacy

4.1       Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de deelnemer aan de Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen.

4.2       De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid http://www.autoweek.nl/privacy_statement.php van de Organisator.

  1. Wijziging Actievoorwaarden en technische voorzieningen

5.1       De Organisator kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

  1. Klachten

6.1       Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan AutoWeek, Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, onder vermelding van ‘klacht Win een Vakantiekar’ dan wel een e-mail naar occasions@autoweek.nl met als onderwerpregel ‘klacht Win een Vakantiekar’. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

  1. Aansprakelijkheid

7.1       Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor evt. door de deelnemer veroorzaakte schade gedurende het gebruik van de prijs.

  1. Overmacht

8.1       Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

  1. Toepasselijk recht

9.1       Op deze Actievoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

*  *  *