Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden
VIVA.nl is een onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V. (hierna ook aangeduid als: “Sanoma”) te Hoofddorp. Deelname aan en inschrijving bij VIVA.nl, en gebruik van de site VIVA.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met VIVA.nl en/of worden aangeboden door Viva.nl.

Huisregels forum
Sanoma biedt op VIVA.nl een forum aan. VIVA.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft VIVA.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de Community manager van VIVA.nl, door de moderators en door de junior moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie
Om je te registreren op VIVA.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van VIVA.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer. Dit kan per e-mail naar forum@viva.nl .

Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.

Wat is niet toegestaan op VIVA.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het VIVA-forum. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op VIVA.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.

Ook links naar veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van Sanoma bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van Sanoma. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

g. Het aankondigen van zelfmoord. Het aankondigen van zelfmoord levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.

h. Hengelen naar romantische contacten. Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het VIVA-forum is een discussieplatform en geen datingsite.

i. Het gebruik van meerdere nicknames binnen één discussie. Bij ‘dubbelnicken’ geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van ‘dubbelnicken’ tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.

j. Het plaatsen van spoilers. Tenzij dit duidelijk in de topic titel is vermeld.

k. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist.

l. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

m. Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.

n. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Het VIVA-forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:

– Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
– Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
– Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
– Oproepen waarin een website gepromoot wordt
– Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
– Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.)
We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
– De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
– Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
– De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

– waarschuwing
– 24 uur
– 48 uur
– een week
– permaban alleen bij ernstige misdragingen en spam

Bij goed gedrag vervalt de laatst uitgedeelde ban na 3 maanden.
Ontvangt een forummer binnen een half jaar 3 weekbans wordt de forummer ter beoordeling bij de Community Manager gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand, een permaban of een pijlerban worden gegeven.

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
– De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen:
– Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
– Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de Community Manager: forum@viva.nl. Het standpunt van de Community manager is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via de toverstaffunctie in het forum of via forum@viva.nl. Indien je je dusdanig ergert aan een bepaalde gebruiker, dan kan je gebruik maken van de zogenaamde “negeerknop”. Door gebruik te maken van deze functie wordt je niet langer geconfronteerd met die gebruiker.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site VIVA.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. VIVA.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website VIVA.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website VIVA.nl, is het mogelijk dat de informatie die op VIVA.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website VIVA.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan VIVA.nl. VIVA.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website VIVA.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. VIVA.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van VIVA.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Sanoma. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op VIVA.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VIVA.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om VIVA.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van VIVA.nl verkregen is. VIVA.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via VIVA.nl verkregen informatie. De informatie op VIVA.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid
Het privacy & cookiebeleid van Sanoma en VIVA.nl vindt u hier

Copyright
VIVA.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van VIVA.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in VIVA.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sanoma (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website VIVA.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Sanoma dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van VIVA.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op VIVA.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website VIVA.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart VIVA.nl terzake van vorderingen van derden.

4. VIVA.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website VIVA.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van VIVA.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Viva.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam VIVA.nl en het logo van VIVA.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Sanoma.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website VIVA.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij VIVA.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIVA.nl is het onder meer niet toegestaan de website VIVA.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan VIVA.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. VIVA.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. VIVA.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van VIVA.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie VIVA.nl
De redactie van VIVA.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website VIVA.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van VIVA.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van VIVA.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan VIVA.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van VIVA.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met VIVA.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

29 april 2013